Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Kā saņemt Atbilstības sertifikātu

1. Jāaizpilda iesniegums (iesnieguma veidlapa). Jāaizsūta iesnieguma oriģinālu pa pastu (adrese: A.Čaka iela 55 -228, Rīga, LV-1011), kā arī ieskanētā veidā nosūtīt uz e-pastu: info@hotel.lv vai pa faksu: +371 67014131. Jāgatavo iesniegumā minētie dokumenti.
2. Apsekošanas komisija veic mītnes apsekošanu.
3. VRC direktors izvērtē iesniegto dokumentu paketi.
4. Nepieciešamības gadījumā tiek novērstas mītnes neatbilstības.
5. Saņemot Atbilstības sertifikātu mītnes pārstāvji apņemas ievērot tā noteikumus.